Korupcija – rak-rana bh. privrede koja nas polako uništava

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Bosna i Hercegovina treba odlučnije da krene u borbu protiv kriminala, mita i korupcije, jer te negativne pojave su smetnja poslovanju preduzeća, a naročito imaju negativan odnos spram direktnih stranih investicijama.

Ove negativne pojave su veliki problem u Bosni i Hercegovini i to je nešto najgore što može zadesiti jedno društvo, jednu državu. Nažalost, to zlo zadesilo je i BiH te ušlo u sve pore privrednog i društvenog života, a što pokazuju i izvještaju Transparencu Internationala, gdje BiH zauizima visoko mjesto po korupciji.

Korupcija kao generalni fenomen u svijetu, a posebno u zemljama u postkonfliktnim razdobljima i zemljama u razvoju kao što je Bosna i Hercegovina izuzetno je aktuelan problem. Tranzicijski procesi, privatizacija i sam proces stvaranja države na potpuno novim osnovama, pogodovali su širenju korupcije na svim nivoima i u svim oblastima društvenog života. Korupcija u večini slučajeva djeluje kao paralelni sistem oporezivanja i većina studija zaključuje da će investitori korupciju uvrštavati kao moguće troškove, te ako im se ukaže prilika za investiranje u drugoj zemlji koja je manje korumpirana, sa sigurnošću će se odlučiti da svoj novac investiraju u tu zemlju.

Većina ljudi definiše korupciju kao nešto što je moralno neprihvljivo, nešto protiv čega treba da se borimo svakodnevno jer krši osnovne moralne norme i navodi se kao „moralna pokvarenost“. Prema definiciji Transparency Internationala, korupcija je zloupotreba povjerenih ovlasti za privatnu korist.

Po ovome shvaćanju, korupcija se ne ograničava na zloupotrebu povjerenih ovlasti u javnom sektoru i u vršenju javnih ovlasti, nego se odnosi na sve poslove na kojima je moguće s obzirom na radno mjesto zloupotrijebiti ovlasti i tako pribaviti za sebe materijalnu ili neku drugu korist.

Pored toga što korupcija predstavlja društveni problem, jer je postala sastavni dio društvenog života i time stekla pravo građanstva, a samim tim postala je i lični problem.

Najčešći pojmovi koje možemo povezati sa korupcijom su :

– Podmićivanje (primanje odnosno nuđenje bilo kakve usluge, novca da bi se donijela odluka koja je protupravna),

– Favoritizam (stavljanje porodice, prijatelja ili poznanika, prilikom donošenja odluka, u prvi plan),

– Pronevjera (prisvajanje povjerene imovine),


– Iznuda (ostvarivanje koristi putem upotrebe sile ili prijetnje),

– Prevara (navođenje drugog lica da čini neku radnju na štetu svoje ili tuđe imovine da bi se ostvarila korist),

– Zloupotreba položaja (oblik ponašanja kojim se služba obavlja na takav način da se vlastiti interes stavi ispred javnog) itd.

Posljedice korupcije najviše pogađaju siromašno stanovništvo, ne ostavljajujući im nikakvu mogućnost da prevaziđu stanje siromaštva.To predstavlja i najuvjereniji razlog za eliminisanje korupcije i usavršavanja uprave kao djela strategije borbe protiv siromaštva od najranijih faza razvoja.

Dok bogati mogu sebi priuštiti da daju veliki iznos mita korumpiranom režimu, siromašni su ti koji za mito izdvajaju najveći dio svojih primanja.

Drugačije rečeno, korupciju možemo posmatrati kao negativan porez koji se nameće apsolutno siromašnoj populaciji. Kod zemalja u kojim je rasprostranjena korupcija pružanje usluga u siromašnim zemljama je neznatno.

Tu spada i loše obrazovanje i zdravstvene usluge. Na osnovu mišljenja građana Bosne i Hercegovine, odnosno istraživanja koje je proveo CCI, najviše korupcije ima u obastima zdravstva i obrazovanja.

Zbog svega ovoga navedenog borba protiv korupcije predstavlja jedan od prioriteta zemalja u razvoju u njihovoj težnji ka potpunom prelasku u kapitalističku ekonomsku filozofiju.

Kriminal, mito i korupcija jako negativno utiču na poslovanje preduzeća, a time i na ekonomiju Bosne i Hercegovine, jer smetnja su potencijalnim investitorima da ulažu i otvaraju fabrike. A to direktno utiče na ekonomski rast i razvoj. Niko neće da ulaže u državu gdje mora da daje mito i gdje nije siguran za svoj novac. Novac je kao zec, najveća kukavica i on se ulaže samo tamo gdje je sigurno i gdje se može oploditi.

Korupcija, također, negativno utiče i ugrožava podršku međunarodnih finansijskih institucija, MMF-a i Svjetske banke. Međunarodni kreditori su zabrinuti, jer njihov novac ne završava tamo gdje je namjenjen, najčešće se opere i iznese vani.
Korupcija stimuliše postojanje organiziranog kriminala i sprečava demokratske procese, jer demokratski sistemi podrazumjevaju da su svi ljudi jednaki pred zakonom, što kod nas nije slučaj.

Posebno je korupcija prisutna kod javnih nabavki, gdje se operu ogromna javna sredstva, tako da nam se zbog toga 25 do 30 posto poskupljuju cijene i usluge. Sve države u svijetu su postale moćne i ekonomski jake tako što je pravna država iznad svega i nema nedodirljivih. Pred zakonom su svi isti, npr. SAD zemlja s 300 miliona stanovnika ima tri miliona zatvorenika.

Korupcija na tenedrima

Vezano za javne nabavke i tendere u kojima svako preduzeće sa izmirenim obavezama za javne poreze ima pravo da učestvuje, ali zbog čega, kada se u našoj državi uglavnom unaprijed zna ko će biti izabran za najpovoljnijeg ponuđača za svaki tender.

Tenderi u Bosni i Hercegovini se objavljuju samo zbog toga što u zakonu tako piše. Iako je pravilo da se ponude ne otvaraju do dana predviđenog za to gdje će se sve ponude otvoriti prvi puta pred predstavnicima ponudioca, to pravilo se uopšte ne poštuje, pošto je već unaprijed „ugovoreno“ ko će biti najpovoljniji, a da bi sve ispalo po zakonu, onaj koji je „izabran“ (ko je platio da bude izabran) već zna koliko su ponudili konkurenti i ponudi najmanje.

Šansa da dobijete tender u Bosni i Hercegovini na legalan način skoro pa je i nemoguća.