Registracija d.o.o. u FBiH u nekoliko koraka…

Kako pokrenuti vlastiti biznis? Smatrate da imate dobru ideju, želju i volju za isto ali vam nedostaju informacije odnosno nedovoljno ste upoznati sa procedurom, gdje početi, na šta obratiti pažnju, šta ne zaboraviti i slično. Ako ste se pronašli u gore navedenom, onda ste na pravom mjestu.

U nastavku vam portal Poduzetnik.ba objašnjava kako u nekoliko koraka doći do željenog društva sa ograničenom odgovornošću.

Oblici organizovanja društva

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BIH, privredna društva mogu biti osnovana u sljedećim oblicima:

  • društvo sa neograničenom odgovornošću (D.N.O.)
  • komanditno društvo (K.D.)
  • društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
  • dioničarsko društvo (D.D.)

Nas naravno zanima najviše društvo sa ograničenom odgovornošću. Zašto?

 Šta je uopće d.o.o?

Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmBH) je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela.

Dakle odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo ova karakteristika d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva.

Kako osnovati d.o.o.?

Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt. Pa počnimo redom:

  1. Sastaviti osnivački akt – Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke za to – koliko je iznos početnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 2.000 KM), ko je osnivač/ko su osnivači, ko je direktor, koji je naziv društva, koji je skraćeni naziv društva, koje su djelatnosti koje će društvo vršiti i koje je sjedište društva. Ovo su ujedno i bitni sastojci osnivačkog akta, a istim se mogu urediti i druga pitanja.
  2. Uplatiti osnivački kapital – Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 2.000 KM, taj iznos uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu).
  3. Registracija na sudu – Registraciju vrši nadležni Općinski sud, Odjeljenje registra za upis pravnih lica. Istom se predaje prijava (obrazac koji možete naći na stranici suda ili to za vas popuni Notar), Osnivački akt, dokaz o uplati kapitala, dokaz o uplati sudske takse i takse za objavljivanje oglasa u Službenim novinama, Potvrda iz Porezne Uprave o nepostojanju duga, ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje (ovjerava Notar) i izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava i ovjerava Notar).
  4. Izrada pečata – Nakon završene registracije pravite pečat na kojem stoji naziv i sjedište vaše firme.
  5. Dobijanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti – Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.
  6. Otvaranje transakcijskog računa u banci – Za otvaranje stalnog računa u banci, potrebno je da banci dostavite sljedeće dokumente:

Rješenje o registraciji, Rješenje o ID broju, ličnu kartu te ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet. Izuzetno, ukoliko ste firmu registrovali za vanjsku trgovinu, potrebno je uz sve navedeno dostaviti i Potvrdu o matičnom i carinskom broju.

Prijava firme i radnika u Poreznu Upravu – Za prijavu su potrebni slijedeći dokumenti – Rješenje o registraciji, Rješenje o ID broju i popunjen Formular za prijavu.

– Fiskalizacija – Podnosi se zahtjev te se plaća iznos cca. 700 KM.

– Nadležnom općinskom organu podnosite izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova za početak vršenja djelatnosti.

– Ovo su osnovni koraci za registrovanje vaše firme. Ukoliko planirate da godišnje ostvarujete prihod veći od 50.000 KM, onda se morate upisati i u Registar obveznika indirektnog poreza. Ukoliko planirate da vaša firma vrši i vanjsku trgovinu, onda morate podnijeti Zahtjev za dobivanje carinskog broja od strane Carinske Uprave.

Zaključno

Kao što je vidljivo iz opisane procedure, registracija d.o.o. u Federaciji je i dalje naporan i dugotrajan proces koji iziskuje novac i dobro strpljenje. Na samom početku budite svjesni da do registracije vaše firme može proći od 30 do 60 dana, a da će vam novčano trebati okvirno 1.000 KM (plus početni kapital 2.000 KM).

Puno sreće na putu ka vašoj privatnoj firmi!

Napomena: U narednim objavama, obraditi ćemo postupak registracije d.o.o. u Republici Srpskoj.

Trenutno nema komentara.

Komentirajte sadržaj?