Ukupni depoziti u BiH premašili 20 milijardi KM

Ukupni depoziti u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine dosegli su iznos veći od 20 milijardi KM, izvještava Indikator.ba na osnovu podataka Centralne banke BiH.

Ukupni depoziti su brojku od 20 mlrd KM “preskočili” u februaru ove godine, a zaključno sa aprilom ukupno su iznosili 20,3 milijarde KM.

U aprilu ove godine odnosu na decembar 2017. godine ukupni depoziti bilježe rast od 3,1 posto, a u odnosu na april 2017. godine porasli su za 11,6 posto.

Iako ne bilježe robusne stope rasta kao nekada, budući da je štednja posljednjih godina zbog pada kamatnih stopa manje atraktivna, depoziti stanovništva i dalje drže tempo.

Ukupno su sa aprilom ove godine iznosili 11,5 milijardi, a što predstavlja rast od 5,87 posto na godišnjem nivou. U odnosu na decembar prošle godine depoziti stanovništvu bilježe rast od 2,35 posto.

Za razliku od nešto skormnijeg rasta depozita stanovništva, ohrabrujuće visok rast bilježe depoziti privatnih nefinansijskih preduzeća koji su u aprilu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec veći za 17,7 posto i dostigli su vrijednost od 3,1 mlrd KM.

U porastu su i depoziti nefinansijskih javnih preduzeća i premašili su iznos od 1,5 milijradi KM.

Rastu ukupnih depozita stanovništva doprinos prvenstveno daju depoziti po viđenju i transakcijski računi.

Depoziti po viđenju imali su godišnji rast od 10,9 posto na 3,0 mlrd KM, dok je doprinos transakcionih računa 3,1 mlrd KM i ostvarli su rast od 15,7 posto.

Ročna struktura depozita stanovništva pokazuje da 42,6 posto čine dugoročni depoziti, dok kratokoročni depoziti imaju tendenciju pada i zaustavili su se na nivou od 494 miliona KM. Učešće kratkoročnih depozita u ukupnim depozitima stanovništva palo je na 4,2 posto.

Najveći dio ukupnih depozita u BiH, oko 61,8 posto je u domaćoj valuti, 34,7 posto ih je pohranjeno u eurima, a 3,4 posto u ostalim valutama.